Ouder- en kind adviseur

Sinds 2015 werkt de Gemeente Amsterdam met ouder- en kindteams. De medewerkers van het Ouder- en Kindteam maken geen deel uit van het schoolteam en zijn onafhankelijk van school. Aan onze school is ook een ouder- kindadviseur (OKA) verbonden. Ouders en leerlingen kunnen direct naar een ouder- en kindadviseur, zonder tussenkomst van school of huisarts. De ouder- en kindadviseur overlegt altijd met de ouders over terugkoppeling naar school, zodat er snel een integrale aanpak op gang komt. Leidend is de hulpvraag van ouders. Wij gaan uit van overleg mét ouder(s). Wij overleggen nooit met anderen zonder toestemming van ouders.

 

De gemeente kiest ervoor om de jeugdhulp in de buurt, dichtbij het kind en het gezin te organiseren. Daarom heeft elke school vanaf 1 januari 2015 een ouder- en kindadviseur gekregen. De ouder- en kindadviseurs werken vanuit een ouder- en kindteam in de wijk, zodat de hulp dichtbij het kind en het gezin kan plaatsvinden. In het ouder- en kindteam werken ook jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdpsychologen.

 

Samen wordt er gekeken wat er nodig is. Individuele hulp, een groepsaanbod, begeleiding in het gezin, een andere aanpak op school of in de klas. We kennen de buurt, het activiteitenaanbod en de voorzieningen in de wijk. En we kunnen zo nodig samen met de ouders ook nieuwe initiatieven ontwikkelen. Zowel leerkrachten als ouders weten mij te vinden wanneer er problemen of zorgen zijn over kinderen. Vaak zijn een paar gesprekken genoeg. Soms help ik bij aanvragen voor het Jeugdsportfonds en Jongeren Cultuurfonds.

 

De meeste jeugdhulp wordt georganiseerd in het ouder- en kindteam, maar soms is er meer specialistische of langduriger hulp nodig. De ouder- en kindadviseur kan deze hulp inschakelen of verwijzen naar bijvoorbeeld een jeugdpsychiater. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Bij zo’n verwijzing kan de ouder- en kindadviseur, gemandateerd door de gemeente, een beschikking afgeven. Die beschikking beschermt de rechtszekerheid van zorgaanbieder en ouder(s) en kind(eren).

 

Ik werk samen met de intern begeleider van de school. Wij pakken in onderling overleg signalen op en bepalen met elkaar wie welk aandeel levert in de aanpak. Op deze manier werken wij op De Kleine Nicolaas aan een op elkaar afgestemde samenwerking.

De hulp van de ouder- en kindadviseur is gratis. U kunt mij bellen en/of mailen voor een afspraak. Dit kan op school, maar kan ook bij u thuis als u dat wenst.

 

 

 

Elly Baartscheer 
Telefoon: 0631631580

Email: e.baartscheer@oktamsterdam.nl

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag