Nieuws

19 januari 2021

Nieuwsbrief 5

VAN DE DIRECTIE

Het zal niemand ontgaan zijn dat vorige week vele scholen, vanwege een landelijke onderwijsstaking, gesloten waren. Ons team heeft in grote meerderheid besloten om te blijven werken waardoor we, mede dankzij de flexibele inzet van collega’s, toch konden “draaien”. 


Dit betekent nadrukkelijk niet dat het team zich geen zorgen maakt over een aantal grote knelpunten in het onderwijs. Het team vond echter dit, qua timing, niet het geschikte moment om opnieuw voor staking te kiezen waardoor opnieuw ouders en kinderen de dupe zouden worden. We sluiten dus niet uit dat we dit middel in de toekomst alsnog zullen moeten hanteren indien we geen andere instrumenten meer hebben. Nogmaals, het gaat feitelijk om vier zaken:
1. Effectieve maatregelen om het aantal leerkrachten te vergroten (er is al een groot tekort en dit wordt per jaar groter)
2. Gelijktrekken van de salarissen van het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs (hetgeen nu ook door minister Slob wordt erkend maar waarvoor hij in deze kabinetsperiode geen geld beschikbaar wil stellen)
3. Meer structureel geld naar onderwijs voor de materiele kosten (de vergoeding loopt 30 % achter op de werkelijke kosten).
4. Maatregelen om de werkdruk te verlagen zodat leerkrachten toekomen aan adequate hulp voor alle kinderen.

Wij hopen en verwachten dat de (voorzichtig) ingeslagen weg voorgezet wordt en dat de nieuwe CAO (november 2020) verdere verbeteringen zal laten zien. Ook verwachten wij dat de overheid nu doordrongen is van de prioriteit en het belang van voldoende leerkrachten en van een passende financiering. Laten we hopen dat onze verwachtingen niet zullen veranderen in ijdele wanhoop.
 

PERSONEEL 

Helaas hebben wij nog steeds te kampen met het langdurig uitvallen van een aantal collega’s. De betreffende collega’s werken hard aan hun herstel maar helaas kunnen wij nog geen concrete tijdspaden van herstel noemen. Het uitvallen van onze conciërge op de locatie Oude Kerkstraat zorgt er soms voor dat we telefonisch moeilijk bereikbaar zijn. Indien er geen ambulante mensen zijn (en dus iedereen voor de klas staat) kan het gebeuren dat de telefoon niet gehoord wordt. We proberen daar nu goede oplossingen voor te vinden. Indien ouders met spoed de school willen bereiken en dat niet lukt kunnen ouders in geval van nood altijd bellen met 06-51493434 (het mobiele nummer van Jaap).
Gezien de privacywetgeving kunnen en willen wij geen details over personeel vermelden. Als er belangrijke wijzigingen t.a.v. de inzet van collega’s optreden communiceren wij dat z.s.m. met de ouders van de betreffende groepen.

 

STAGIAIRES 

Onze school is een opleidingschool. We vinden het belangrijk (zeker in deze tijd van grote tekorten) dat studenten in de praktijk met het vak kennis leren maken en dat zij van onze collega’s leren. De komende week starten er weer nieuwe studenten op onze school. Zij krijgen een rondleiding en uitleg over de begeleiding die wij hebben. De studenten hebben een vaste stamgroep waar zij ondersteunen en lessen geven. Ook wij leren zelf veel van studenten: zij brengen regelmatig nieuwe ideeën mee, waardoor wij ook blijven leren. En door hun vragen blijven we kritisch kijken naar onszelf.

 

DE KINDERRAAD

In het jenaplanonderwijs neemt democratisch burgerschap een grote plaats in. Dit geven we onder ander vorm middels de kinderraad. Elke locatie heeft een eigen kinderraad (dit zijn kinderen die door iedere groep gekozen zijn)
In alle stamgroepen worden regelmatig stamgroepvergaderingen gehouden om input te leveren voor de kinderraad. Ook worden de onderwerpen die besproken zijn in de kinderraad weer besproken met de stamgroep. Op deze manier krijgen kinderen in de school een stem en de gelegenheid om initiatieven/ ideeën/ mening te geven. Zo willen de kinderen van de Poortstraat graag meer planten in de school. Een stamgroep gaat verder onderzoeken wat hier allemaal voor nodig is.

 

VAN DE MR 

Recentelijk heeft een afvaardiging van het SPO bestuur onze school bezocht. Naast gesprekken met kinderen en personeel hebben ze ook gesproken met ouders. Een van de MR leden was aanwezig. Het was een prettig gesprek in een positieve sfeer, heel veel gaat immers goed binnen onze school. Wel zijn onze zorgen rond het lerarentekort gedeeld. Met name de vervanging bij ziekte is soms een hele uitdaging, ook binnen onze school.
De geplande schoonmaakavond van donderdag 20 februari wordt verplaatst naar dinsdag 12 mei. Dit heeft alles te maken met de schilderwerkzaamheden die mogelijk in februari nog niet zijn afgerond. Tijdens de vorige schoonmaak werd eens te meer duidelijk hoe zinvol het is om als aanvulling op de reguliere schoonmaak de lokalen af en toe grondig onder handen te nemen. Het levert zowel voor de kinderen als de docenten een fijnere leer- en werkomgeving op. Dit keer komen er tijdig intekenlijsten bij de klassen, zodat je makkelijk kunt aanmelden. Brandveiligheid binnen de school is altijd een belangrijk aandachtspunt. Samen met de brandweer heeft de directie bekeken hoe de veiligheid verbeterd kan worden tijdens de weekopeningen. Er zullen diverse maatregelen worden genomen, de een direct zichtbaar en snel te realiseren (markering van de nooduitgang op de vloer) de ander meer ingrijpend (onderzoek naar de mogelijkheden voor een extra nooduitgang).
Zoals in de vorige nieuwsbrief ook al vermeld zijn er nieuwe leden toegetreden tot de MR. Dit keer de introductie van Ilse;
“Mijn naam is Ilse Schluter, moeder van Justus (groep 3), Isabel (groep 5), Valentijn (groep 6) en Hidde (groep 8). Afgelopen september ben in gestart als lid in de oudergeleding van de MR. Naast de MR ben ik ook betrokken bij de schoolkrant en klassenouder van 3 van de 4 kinderen. Graag actief betrokken bij de school dus! Vanuit mijn HR achtergrond maar vooral als rol van ouder hoop ik een bijdrage te leveren aan de MR de komende jaren. Mocht je meer willen weten, spreek me gerust aan!”

Namens de MR
Geert Habets
Voorzitter

 

ONDERHOUD VAN DE BEIDE LOCATIES 

Momenteel zijn schilders bezig om zowel de locatie PS als de locatie OKS weer goed in de verf te zetten. De PS is zo goed als afgerond en nu volgt de OKS. De personeelsruimte van de PS heeft een totale remake ondergaan en ziet er nu stijlvol uit. Ook is er hard gewerkt om het dak van de OKS nu eens een keer waterdicht te krijgen. Als dit het geval is zullen er extra zonnepanelen worden geplaatst op het dak. Ook is het plaatsen van energiezuinige ledlampen in beide gebouwen nu voltooid. Al deze trajecten worden kritisch en deskundig begeleid door Ger (onze facilitair beheerder).

 

VAN DE SPORTCOMMISSIE 

Als school willen wij een zo breed mogelijk pakket aan sporten bieden zodat kinderen kunnen ervaren welke sport(en) het beste bij hen past. In dat kader hebben wij als nieuwe activiteit een atletiektoernooi. Helaas valt dit op dezelfde datum als het schaaktoernooi waardoor sommige kinderen hebben moeten kiezen tussen de twee activiteiten. Helaas is het niet mogelijk om met deze toernooien te schuiven. Volgend schooljaar zullen we daar qua planning uiteraard zeker rekening mee houden. Niettemin doen ruim 100 kinderen mee met ons eigen schaaktoernooi op 21 febr. Dit is het enige sportevent waarbij jongens en meisjes van verschillende leeftijden (groep 5 t/m 8) door en met elkaar kunnen spelen. Dit toernooi wordt voor de 16e keer gespeeld en we verheugen ons nu al op een geweldige dag. Toeschouwers zijn overigens van harte welkom (het toernooi is van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. In de gymlessen van de MB wordt hard gewerkt aan diverse atletiekonderdelen zodat de kinderen wel beslagen ten ijs kunnen treden om het atletische kunsten te laten zien. Dit vindt dus ook plaats op 21 febr. (in de ochtenduren). Nadere informatie volgt via de vakleerkrachten Jeroen en Janine.

Op woensdag 12 februari spelen de middenbouwteams jongens 1 en 2 en meisjes 1 een vriendschappelijk voetbaltoernooi met OBS de Koekoek. Dit vindt plaats bij Sporting en is van 13.00 tot uiterlijk 14.30 uur. Indien je zoon of dochter echt niet kan, graag afmelden bij Jaap (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

 

MUZIEKLESSEN EN UKELELELESSEN 

Als school werken wij met de muziekmethode 123Zing. De collega’s die langer dan twee jaar op onze school werkzaam zijn hebben daar scholing voor gekregen. De nieuwere collega’s echter niet en dat wordt momenteel ingehaald. Een speciale docent komt in diverse groepen modellessen geven die met de leerkracht worden voor- en nabesproken. De bedoeling is uiteraard dat de betreffende leerkrachten dit straks zelf kunnen doen.
Behalve dit traject krijgen maar liefst 24 collega’s 10 lessen in het bespelen van de ukelele. Het doel is om straks de kinderen te kunnen begeleiden. Op deze manier willen wij, mede dankzij de subsidie van de muziekimpuls, muziek een duidelijke plaats geven binnen ons onderwijs.

 

VAN DE BOVENBOUW 

Winterverslag en gesprekken
10 februari krijgen alle kinderen hun winterverslag. Voor de kinderen en ouders van groep 7 volgt er een winterverslag gesprek. Hier zal een kijkrichting geadviseerd worden. Wij hopen dat uw kind bij het gesprek aanwezig is.
De kinderen van groep 8 krijgen dan hun eindadvies. Ook maken alle leerkrachten voor elk kind van groep 8 een Onderwijskundig Rapport. Deze nemen we met uw kind en u door.

Open lesmiddag groep 8
De Utrechtse VO-scholen organiseren een open lesmiddag. De kinderen die hiernaartoe willen kunnen zich opgeven via de website van de desbetreffende school. De kinderen gaan hier zelf, of onder begeleiding van de eigen ouder, naartoe.
Kijk voor meer informatie op http://www.kijkoponderwijs.nl/open-dagen/ Procedure groep 8
Half maart melden wij de kinderen van groep 8 aan op de middelbare school van hun eerste keuze. Op woensdag 1 april, na 17.00 uur, zal op de website www.naarhetvo.nl te zien zijn op welke scholen geloot moet worden. Op donderdag 2 april zal de plaatsing bekend gemaakt worden. Mocht je zoon of dochter niet geplaatst zijn op de school van de eerste keuze, volgt er een tweede ronde. Op 2 april, na 17.00 uur, zal er op de site www.naarhetvo.nl te zien zijn op welke scholen nog plaats is en hoeveel. Utrechtse scholen die in de tweede ronde nog plaats hebben zullen extra informatieavonden organiseren tussen vrijdag 3 en dinsdag 7 april. Samen met de leerkracht van je kind wordt er een keuze gemaakt om in de tweede ronde uit vier Utrechtse VO-scholen te kiezen of om het kind in te schrijven op een school buiten Utrecht. Dit moet voor woensdag 8 april 15.00 uur. Op donderdag 9 april wordt bekend gemaakt waar alle kinderen geplaatst zijn.

Faqta
Voor de ouders van de Poortstraat:
Project: “Geld in de Klas” i.v.m. het Faqta thema ‘Werken in het buitenland.’
Op 31 Januari start in de bovenbouw, groepen 7/8, op de Poortstraat het project “Geld in de Klas”. Dit project wordt door de docenten in samenwerking met Mark Sanders (vader van Milo Sanders in de klas van Marissa en econoom aan de Universiteit Utrecht) uitgevoerd en zal 3 weken lopen. Tegelijkertijd werken de kinderen op de OKS aan het project “Werken in het Buitenland”. De te behandelen stof gedurende deze periode is op beide locaties dezelfde, maar de manier waarop de kinderen met het materiaal aan de slag gaan, is anders. Op de Poortstraat zal in elke klas een eigen munt worden ontworpen en in circulatie worden gebracht. U zult dus merken dat uw kind bezig is met geld en geld verdienen in de klas en misschien ook wel daarbuiten. Een eerder vergelijkbaar project heeft ons geleerd dat de kinderen het erg leuk vinden en er veel van leren, maar dat geld niet altijd alleen maar het mooiste in de kinderen naar boven haalt. We denken toch dat dit een waardevolle manier is om te leren hoe geld functioneert en hoe je daarmee moet omgaan. We willen dit jaar ook goed kunnen evalueren hoe de verschillende benaderingen op de beide locaties werken, wat kinderen ervan opsteken en hoe het hun gedrag eventueel veranderd. Daarom krijgt uw kind een toestemmingsformulier mee waarin de ouders toestemming kunnen geven voor het verzamelen en gebruiken van data over de leerprestaties en gedrag van hun kinderen aan begin en einde van het project. Dat zal gebeuren middels een korte quiz en wat spelletjes op de Chromebooks tijdens lestijd op zowel de PS als de OKS. De data wordt strikt vertrouwelijk behandeld, geanonimiseerd en geanalyseerd en alleen de gemiddelde uitkomsten worden in de nieuwsbrief van Februari met u gedeeld. Als u nog vragen heeft over dit project of het onderzoek, neem dan gerust contact op met Mark Sanders, m.w.j.l.sanders@uu.nl of de stamgroepleider.

Faqta
Voor de ouders van de Oude Kerkstraat:
Dit Faqta thema werken wij aan het project ‘werken in het buitenland’. De leerlingen leren over het grondgebruik in Europa, industrie en vooral ook over de herkomst en werking van geld. Ook komen de verschillen tussen arm en rijk aan bod.
Om de kinderen bewust te maken van de kosten van producten hebben zij een huiswerkopdracht. Ze moeten gedurende twee weken bijhouden wat zij gebruiken/verbruiken. Hiervan moeten ze ook de kosten berekenen. Vandaar dat sommige kinderen wellicht hebben gevraagd of ze de meterkast mochten zien: Ook de stroom, het water en het gas moeten worden meegenomen in de berekening. Het gaat hier om alle producten waar jullie als ouders voor moeten betalen. Ze hebben een lijst meegekregen en we hebben besproken hoe ze de informatie handig kunnen verwerken.
Het kan nu natuurlijk zijn dat er kosten zijn die jullie als privé beschouwen. In dat geval heb ik de kinderen gezegd dat ze het ofwel weg mogen laten, ofwel onder het kopje ‘overige onkosten’ kunnen zetten. Zo is wel het verbruik voor hun duidelijk maar niet voor hun/ons duidelijk waar het voor is.
Wij vinden dit een waardevolle opdracht waarbij verschillende vakken/vaardigheden zijn geïntegreerd: rekenen, economie, dataverwerking, verantwoordelijkheidsbesef en hopelijk ook een vleugje dankbaarheid!